top of page

Algemene voorwaarden

Uitslag vloerverwarming
Belangrijkste voorwaarden voor installatie


Algemeen:
a. De ruimte waarin de vloerverwarming moet worden aangelegd, dient vrij te zijn van
obstakels, zodat de monteur zonder belemmeringen het werk kan uitvoeren.
b. Er dienen in het pand ten minste 2 beschikbare elektragroepen, met elk een minimale
zekering van 16 ampère, aanwezig te zijn.
c. Tijdens het infrezen mogen geen andere zware apparaten in gebruik zijn.
d. Bij werkzaamheden op een etage, dient er een hulp aanwezig te zijn van derde.
e. Kwetsbare onderdelen, zoals schilder- en stucwerk, in de ruimte waarin wordt gewerkt
dienen door de opdrachtgever, vóór aanvang van de werkzaamheden, te worden beschermd
– bij voorkeur middels stevige stucloop (bij de bouwmarkt verkrijgbaar) – dan wel verwijderd.
Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Het verdient sterk de aanbeveling om
schilder- en stucwerk uit te voeren ná het plaatsen van de vloerverwarming.
f. Bij aansluiting in de kruipruimte dient daar voldoende werkbare ruimte te zijn, die droog is
en vrij van obstakels.

Vloer:
a. De vloer moet voldoende vlak, droog en uitgehard zijn.
b. lnfrezen kan alleen als er een afwerkvloer aanwezig is van zand en cement. In geval van
een tegel, beton, anhydriet of fermacelvloer dient dit bij de aanvraag te worden vermeld. Niet
melden kan leiden tot vertraging en/of meerkosten.
c. Indien er leidingen in de afwerkvloer aanwezig zijn, dan moet er minimaal 17 mm
afwerkvloer boven die leidingen aanwezig zijn.
d. De aanwezigheid, locatie en diepte van eventuele leidingen dient door de opdrachtgever
voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden aan de monteur te worden
opgegeven. Mocht er tijdens het infrezen onverhoopt beschadiging aan van tevoren door de
opdrachtgever geduide water- of c.v.leidingen ontstaan dan wordt deze door de monteur van
Uitslag Montage hersteld. Beschadigingen aan andere leidingen dient de opdrachtgever zelf
te (laten) herstellen.
e. Indien door de opdrachtgever niet vooraf aangegeven leidingen dermate hoog blijken te
liggen (zie hiervoor onder c), dat de uitvoering van de werkzaamheden door Uitslag Montage
daardoor in aanzienlijke mate bemoeilijkt wordt, behoudt Uitslag Montage zich te allen tijde
het recht voor om de opdracht alsnog te weigeren dan wel te beëindigen, zulks
onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de overeengekomen aanneemsom
c.q. koopprijs aan Uitslag Montage te voldoen.
f. De sleuven worden standaard 10 cm. hart op hart ingefreesd. Kleine afwijkingen, tot
enkele centimeters, zijn echter altijd mogelijk.

Verdeler:
a. De plaats van de verdeler wordt in overleg bepaald, op een plaats die daarvoor technisch
geschikt is, op dezelfde verdieping als de vloerverwarming en niet in de meterkast of
kruipruimte.
b. Plaatsing dient te geschieden binnen 50 centimeter vanaf de te verwarmen vloer, zodat de
buizen direct in de vloer aangebracht kunnen worden.
c. Afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen.
d. Het wordt ten zeerste afgeraden om het verdeelblok van de vloerverwarming onder
vloerniveau op te hangen. Aansluiten van de verdeler op CV systeem word er minimaal 15
mm ( tot 5 groeps ) en of 22mm ( tot 15 groeps ) voeding aangeraden. Is dit niet aanwezig
op de verdieping waar de vloerverwarming wordt gelegd, dient dit later aangelegd te worden
door een extern installatiebedrijf.
f. Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient de opdrachtgever zelf te zorgen voor
een geaard stopcontact binnen een straal van 50 cm. van de verdeler.

Tot slot:
a. De vloerverwarmingsinstallatie dient vanaf een werkend en toegankelijk watertappunt
binnen 10 meter te kunnen worden gevuld. Als dit niet aanwezig is, wordt de
vloerverwarming op druk gebracht met lucht. Dit is op de dag zelf ook te bespreken met
opdrachtgever/klant.
b. Tijdens de werkzaamheden wordt de ruimte waarin de werkzaamheden worden verricht
beschouwd als een bouwplaats, hetgeen betekent dat betreden van de ruimte geheel op
eigen risico geschiedt.
c. Het afvoeren van slijpstof, ander afval en verpakkingsmateriaal dient door de
opdrachtgever te geschieden. Aanvraag afvoeren slijpstof graag bespreken via E-mail of
telefoon.
d. Wordt er niet aan de algemene voorwaarden gehouden, kan er een boete opgelegd
worden voor het hinderen van de werkzaamheden. Deze bedraagt €150,-.
Is het werk volledig verhinderd, waardoor op de dag zelf geen arbeid verricht kan worden,
wordt er een volledige werkdag in rekening gebracht. Dit gaat om het bedrag van €250,-.

bottom of page